หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

welcome.jpgขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ LearnSquare

ระบบe-Learningเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา
และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ
ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ
วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นให้มีความชำนาญในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คหกรรมธุรกิจ
การนำวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว สังคม ตลอดจนการเลือกและการประกอบอาชีพได้
การขายและการตลาด
กระบวนการเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชื้อ และผู้ซื้อตัดสินใจซื้อด้วยความพึงพอใจ
การท่องเที่ยว
หลักสูตรจะเน้นสร้างบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว สอนทั้งการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ
การบัญชี
กระบวนการจัดการในส่วนของ บันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
การออกแบบแฟชั่น สร้างสรรค์ เครื่องแต่งกาย ตามยุคสมัย ทันต่อกระแสโลก
ทวิภาคี
การจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือกันของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกันฝึกพนักงานให้มีคุณภาพ
การโรงแรม
การโรงแรม
เลขานุการ
ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ เป็นผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในการบริหารจัดการ งานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร
ศิลปกรรม
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
กลุ่มวิชาสามัญ
กลุ่มวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
การดูแลผู้สูงอายุ
อาหารและโภชนาการ
แนวคิดใหม่ ๆในการผลิต สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า ของอาหาร
Powered by
egat nectec_logo nstda
  Admin Message
Welcome to LearnSquare
ศูนย์กลางการเรียนรู้ไม่รู้จบ
บนโลกอินเตอร์เนต
  Download
 • คู่มือการใช้งาน
 • ตัวอย่างหลักสูตร
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • การลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนการเข้าเรียน
 •   Help
 • คู่มือการใช้งาน
 • ตัวอย่างหลักสูตร
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • การลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนการเข้าเรียน

 • Copyright © 2011 www.uttvc.ac.th, All rights reserved.
    license agreement  Version : 2.5.1